Zdjęcie 1 strony gazety

Artykuł Pani Katarzyny zaczyna się na 24 stronie.

Link do artykułu:  https://drive.google.com/file/d/1o5OhovqPoEjUq44Vv64j3mfa5kLicolJ/view?usp=sharing

 

Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

 

Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej realizowane jest w naszej szkole od bieżącego roku szkolnego. W ramach tych zajęć uczniowie uczą się języka niemieckiego.  Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu i ujęte są w tygodniowym planie zajęć. Lekcje są bezpłatne i  prowadzi je p. Katarzyna Winiarska. W chwili obecnej na zajęcia te uczęszcza 8 uczniów.

 

Zasady organizowania zajęć oraz składanie rezygnacji:

 1. Wprowadzenie nauczania języka mniejszości odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców -
 2. Nie wymaga się od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości
 3. Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 20 września
 4. Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole
 5. Język mniejszości narodowej jest nauczany w wymiarze 3 godzin w tygodniu, a od klasy piątej w wymiarze 4 godzin w tygodniu. Dochodzi przedmiot: historia i kultura Niemiec.
 6. Liczba uczniów powinna wynosić nie mniej niż 3 i nie więcej niż 16.
 7. Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego, z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania
  i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena końcoworoczna ma wpływ na promocję do następnej klasy).
 8. Oświadczenia o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej składa się dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja 
 9. Plan lekcji, tematy, obecności uczniów na zajęciach odnotowywane są w dzienniku elektronicznym.

 

Podstawy prawne:

      Głównym aktem prawnym regulującym organizację nauczania języka mniejszości narodowej w szkołach jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.