INFORMACJA dla szkół


ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPEŁNIANA DOKUMENTÓW W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW – OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH
NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 na podstawie art.53 ustawy z dn.12.03.2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U .z 2022r,poz.583)

PEŁNOLETNI UCZNIOWIE SKŁADAJĄ WNIOSEK SAMI NA SIEBIE
(Rodzic/opiekun tymczasowy może złożyć wniosek tylko z pełnomocnictwem
dziecka)